Tag: #Wormhol

  • Wormhole (W Token) đang phát triển gì ?

    Và tại sao cái mạng này lại cần thiết trong log chain? Tại sao những log chain nó cần phải giao tiếp xuyên chuỗi? Bởi vì đi kết được những cái giá trị hay những cái tài sản trên những cái chain nó đang có nhiều dòng tiền các bạn Như là ví dụ những…